HTTP/1.1 200 OK Server: Tengine Content-Type: text/html Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding X-Powered-By: ASP.NET Date: Sun, 27 Sep 2020 10:11:24 GMT Ali-Swift-Global-Savetime: 1601201488 Via: cache26.l2cn2609[2268,200-0,M], cache10.l2cn2609[2269,0], vcache12.cn2348[4488,200-0,M], vcache27.cn2348[4502,0] X-Cache: MISS TCP_REFRESH_MISS dirn:7:728546462 X-Swift-SaveTime: Sun, 27 Sep 2020 10:11:30 GMT X-Swift-CacheTime: 345600 Timing-Allow-Origin: * EagleId: 3a31c12f16012014862986187e 幼儿珠心算初级阶段练习题 - 5068儿童网

幼儿珠心算初级阶段练习题

志豪供稿

 孩子们在珠心算学习中,除了要学习必要的理论知识之外,要想将珠心算学好,最关键的还是让孩子们多多练习珠心算题目,下面是小编为大家整理的幼儿珠心算初级阶段练习题,一起来看看吧,希望对你们有帮助。

 珠心算练习题一

 一、看数画珠:

 例:1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___

 二、看数译珠:

 例:( 15 ) ( 31 ) ( 42 ) ( 24 )

 ____ ____ ____ _____

 ( 13 ) ( 52 ) ( 34 ) ( 25 )

 _____ _____ _____ _____

 ( 11 ) ( 23 ) ( 41 ) ( 45 )

 _____ _____ _____ _____

 叁、学习4以内数的加减:

 4-2+1= 2-1+3= 1+3-2=

 2+1+1= 1+2+1-3= 4-1-2+2=

 一、看数译珠:

 ( 63 ) ( 57 ) ( 46 ) ( 76 )

 ____ ____ ____ _____

 ( 94 ) ( 83 ) ( 49 ) ( 79 )

 _____ _____ _____ _____

 ( 82 ) ( 59 ) ( 69 ) ( 94 )

 _____ _____ _____ _____

 二、4以内加减珠算(幼儿看数拨珠并填数):

 4-3+2+1-2= 2-1+3-2+2= 3-2+1-2+4=

 1+ 3-2-1 +3= 4-2+1-2+3= 1+2+1-3+2=

 33-11+22= 22+11-33= 11+33-22=

 44-22-11= 11+33-44= 22+11+11=

 珠心算练习题二

 4以内直加直减练习

 1+2+1= 3-1+2= 2+1-1+2-3= 1+3-2+2-1= 11+22=

 4-2+1= 2-1+1= 4-3+2-1+2= 1-1+3-2+3= 33-22=

 3+1-2= 2+2-3= 2-2+4-3+1= 3+1-2-1+2= 22+11=

 2-1+2= 4-3+2= 4-2+1-2+3= 1+3-2+1-1= 33-11=

 4-2+2= 1+2-2= 4-1-2+1+2= 3-1+2-2+1= 44-33=

 3+1-1= 2-1+3= 1+3-2+1-2= 3+1-3+2-1= 11+33=

 4-2-1= 4-3+1= 4-3+1-1+2= 1+2-2+3-1= 22-22=

 3-2+3= 3-1+1= 2-1+3-2+2= 2+1-2+1-1= 44-22=

 4-3+2= 1+2-1= 1+3-3+1+2= 3+1-2-1+1= 11+11=

 5的直加直减练习

 3+5-2= 5+2-2= 9-5-2= 2+5-1= 11+55+22=

 8-5+2= 7-5+2= 6-5+3= 4+5-3= 22+55-11=

 5+1-1= 5-5+4= 5-5+2= 6-5+3= 77-55+22=

 1+5-5= 3+5-3= 4+5-1= 8-5+1= 33+11+55=

 9-5-3= 7-5+1= 2+5-2= 5+3-1= 99-44-55=

 5+4-3= 3-2+5= 9-5+1= 9-5-3= 66-55+22=

 5+3-2= 6-5+2= 1+5-1= 4+5-1= 88-22-55=

 8-5-2= 2-1+5= 1+5-1= 4-2+5= 33+55-22=

 9-5-1= 7-5+2= 8-3-5= 5+2-1= 99-55-33=

 7-2-5= 1+5-1= 6-1-5= 3-1+5= 44-22+55=

 6--9的直加直减练习

 1+5-6= 5+3-7= 9-8+1= 7-6+5+3= 22+55-66=

 6-5+2= 7-6+5= 8-7+6= 3+5-7+2= 11+77-33=

 4-2+7= 3+5-6= 2+7-8= 4+5-8+6= 44-22+77=

 1+8-7= 3-2+6= 4+5-7= 9-1-7+6= 88-77+11=

 7+2-8= 8-6+1= 2+5-7= 6+3-1-5= 44-33+88=

 1+8-6= 5+4-8= 9-6-2= 6-5+7-8= 22+77-66=

 6-1-5= 3+5-7= 4+5-8= 1+7-5+6= 66-55+33=

 7-5+5= 9-6+5= 6-5+3= 2+6-5-3= 55+44-88=

 1+8-8= 2+6-5= 3+6-7= 7-7+3+5= 99-77+22=

 5+1-5= 8-7+6= 4+5-8= 4-3+8-7= 66-55+88=

 珠心算练习题叁

 6——9以内数的直加直减心算题

 一、四笔直加直减算:(所用时光冲冲冲冲分)

 4-3+7+1= 8-5+1-3=

 6+3-4+1= 5+2-5+7=

 3+6-4+2= 7-5+6-3=

 6+2+1-8= 2+5-7+9=

 4-2+6-5= 3+5-2+1=

 1+5+2-3= 8-6+5-1=

 7+2-6+1= 4+5-7-2=

 2+6-3+2= 2+5-1+3=

 9-8+1+6= 3+5+1-9=

 二、五笔直加直减算:(所用时光冲冲冲冲分)

 3+6-7+5+1= 9-5-3+7-6=

 2+2-3+5-6= 1+1+7-8+6=

 7-5-2+6-5= 5+4-6-2+8=

 6-1+4-7-2= 4-2-1+8-7=

 8-7+6-5-1= 1+6-5+2-3=

 4-3+7-6+2= 3+1+5-4-5=

 9-8+2+6-5= 7-6+3+5-8=

 5+2-1+3-7= 6+3-8+7-5=

 3+6-5-1-3= 8-5+6-7+1=

 一、幼儿看数拨珠: (所用时光___分)

 1)、2+1-1+2-3= 2)、1+3-2+2-1=

 3)、4-3+2-1+2= 4)、1-1+3-2+3=

 5)、2-2+4-3+1= 6)、3+ 1-2-1 +2=

 7)、4-2+1-2+3= 8)、1+3-2+1-1=

 9)、 4-1-2 +1+2= 10)、3-1+2-2+1=

 11)、1+3-2+1-2= 12)、3+1-3+2-1=

 13)、4-3+1-1+2= 14)、1+2-2+3-1=

 15)、2-1+3-2+2= 16)、2+1-2+1-1=

 17)、1+3-3+1+2= 18)、3+ 1-2-1 +1=

 19)、44-22+11-33+22= 20)、11+33-22-11+22=

 二、幼儿看数心算(所用时光冲冲冲冲分)

 1)、1+3-3+2+1= 2)、3+1-2+1-3=

 3)、2+ 2-2-1 +3= 4)、4-3+2+1-2=

 5)、1+ 2-1-2 +4= 6)、3-2+2+1-4=

 7)、2-1+3-2+2= 8)、1+3-2+1-3=

 9)、3+1-4+2+1= 10)、4-3+2-1+2=

 11)、1+ 3-2-1 =3= 12)、4-2+1-2+3=

 13)、1+2+1-3+2= 14)、2+2-1+1-4=

 15)、 3-2-1 +3+1= 16)、3+1-3+2+1=幼儿珠心算初级阶段练习题相关文章:

幼儿珠心算初级阶段练习题 - 5068儿童网

珠心算初级阶段练习题有哪些 幼儿珠心算初级训练题 - 5068儿童网

幼儿珠心算初级阶段练习题 - 5068儿童网

  热门标签

  精华图文